Үзсэн тоо: 4636

Хуучин орон сууцны зах зээлийн тойм

Хуучин орон / 2000 оноос өмнөх /сууцны үнийн хувьд өмнөх сараас 4,2 хувийн өсөлттэй байна.

Улаанбаатар хотод  1 өрөө дунджаар 60,5 сая

                                     2 өрөө 83,2 сая

                                     3 өрөө 99,1 сая

                                   4 өрөө 118,3 сая төгрөг 

Хуучин орон /2000 оноос хойш /сууцны үнийн хувьд өмнөх сараас 2,2 хувийн өсөлттэй байна.

Улаанбаатар хотод 1 мкв үнэ /дунджаар/

                                     1 өрөө 2,05

                                     2 өрөө 2,02

                                     3 өрөө 2,01

                                   4 өрөө 1,99 сая 

Шинэ орон сууцны үнийн хувьд өмнөх сараас 5 хувийн өсөлттэй гарчээ.

Улаанбаатар хотод 1 мкв үнэ /дунджаар, байршлаар/

                                     Төвийн бүс-3,10

                                     Зүүн бүс-1,87

                                     Баруун-1,77

                                     Урд-2,62

                                     Захын-1,46

                                     Алслагдсан-1,06 сая төгрөгний үнэтэй байна.

Мэдээллийн эх сурвалжийг ШИНЭ БАЙР төвөөс.