Үзсэн тоо: 5143

ЗЭЭЛИЙН ХУГАЦАА 20 ХҮРТЭЛ ЖИЛ

 -Зээлийн хүү /жилийн/ 8 /±1/, тухайн жилийн инфляциас хамаарч улиралд нэг удаа өөрчлөгдөж болно.

 -Урьдчилгаа төлбөр 30%-аас дээш/ Өөрийн өмчлөлийн орон сууцыг урьдчилгаа хэлбэрээр барьцаалж болно/

 -Өрхийн өр орлогын харьцаа татварын өмнөх орлогын 45 хувиас ихгүй


ЗЭЭЛДЭГЧИД ТАВИГДАХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

-Монгол улсын иргэн, 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай

-Банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй, шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр, төлбөргүй байх.

-Өрхийн гишүүний аль нэг нь Засгийн газрын 2009 оны 368 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албан хаагчдыг орон сууцны зээлд хамруулах журам”-ын дагуу авсан орон сууцны ипотекийн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх

-Өрхийн гишүүний аль нэг “Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд, Сангийн сайд, Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны 45/49/А-108 дугаар хамтарсан тушаал, захирамжаар баталсан “Иргэдийг жилийн 6 хувийн хүүтэй орон сууцны зээлд хамруулах харилцааг зохицуулах журам”-ын дагуу авсан орон сууцны ипотекийн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх

-Тухайн байгууллагад 1,5 жилээс доошгүй хугацаанд ажилласан байх


БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

 -Зээл хүссэн өргөдөл

 -Зээлдэгч болон хамтран зээлдэгчийн анкет

 -Гэр бүлийн насан хүрсэн гишүүдийн иргэний үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 -Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тодорхойлолт

 -Байнга оршин суугаа газрын Засаг даргын тодорхойлолт /Ам бүлийн гишүүдийн овог нэрийн хамт/

 -Худалдан авагч итгээдтэй хийсэн орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ

 -Худалдан авах орон сууцны эд хөрөнгийн эрхийн гэрчилгээ

-Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас авсан дэлгэрэнгүй лавлагаа

-Шаардлагатай үед барьцаа хөрөнгийн эрх бүхий байгууллагаас хийсэн үнэлгээ

-Зээл хүсэгч нь бусад банк, банк бус санхүүгийн байгууллагад хэвийн зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй бол тус банк, банк бус санхүүгийн байгууллагатай байгуулсан зээлийн гэрээ, дансны хуулга

-Урьдчилгаа төлбөрийг төлсөн, эсхүл төлөх боломжтойг батлах баримт /Хадгаламж, харилцах дансны хуулга Г.М/